کافی است به زنان اعتماد کنیم و به آنها فرصت دهیم از عهده همه کارها برخواهند آمد!

زنان آتش نشان داوطلب شهر تهران

زنان آتش نشان داوطلب شهر تهران

 

زنان آتش نشان داوطلب در حال تمرین امداد و نجات

زنان آتش نشان داوطلب شهر تهران

زنان آتش نشان داوطلب شهر تهران