انتظار

در انتظار بهار نخواهم نشست

هر گاه تو بیایی

سبز خواهم شد

شکوفه خواهم داد...