امروز وقتی دیدم توی صفحه اول اطلاعات هفتگی مطلبم چاپ شده از خوشحالی داشتم بال در میاوردم ولی وقتی شروع کردم به خوندن مطلبم خشکم زد!!!

بیانیه ای نوشته بودم راجع به حقوق زن ،که حدود یک صفحه بود ولی تحریریه محترم اون را به 10 خط کوتاه تقلیل داده بودند و جمله بندی های منو کاملا تغییر داده بودن واقعا متاسف شدم بابام گفت که چون حرفات فمینیستی بوده مطلبت را کوتاه کردند ولی واقعا چرا؟

 مگر چه میشود؟ یک نفر پیدا شده از حقوق زنان دفاع کند اینطور باید رفتار کنند؟