چه بخواهیم و چه نخواهیم باید باور کنیم که زن ها در این دوران گوی سبقت را از مردان ربوده اند تا چند سال پیش کی فکرش را میکرد که ما زن آتش نشان و خلبان و حتی مکانیک داشته باشیم؟ و این موضوع ثابت میکند که زنان با اعتماد به نفس و شجاعت خود نشان داده اند که میتوانند همپای مردان در هر زمینه ای فعالیت کنند بدون اینکه به آنها انگ ضعیفه بودن را بزنند!

مردهایی که یک زمان افتخار میکردند که ما میتوانیم عهده دار مشاغلی بشویم که زنها از انجام آن عاجزند حالا باید حرف خود را پس بگیرند چون دیگر در جامعه امروزی که خوشبختانه رو به پیشرفت میرود زن و مرد آنچنان تفاوتی با هم ندارند و این موضوع یعنی همه کاره شدن زنها که در آینده نزدیک به وقوع میپونده بسی جای خوشنودی است! 

 

 

زنان آتشنشان 4

زنان آتش نشان کرج