دختری به کورش کبیر گفت:

من عاشق توام خیلی دوستت دارم...

کورش گفت:

اما من سزاوار  عشق تو نیستم لیاقت تو داشتن مردی مثل برادرم است که زیباتر از من است او اکنون پشت سر تو ایستاده است

دختر برگشت

پشت سرش هیچ کس نبود...

کورش گفت:

اگر واقعا عاشق من بودی هیچگاه برنمیگشتی...

(البته قابل ذکر است که بگویم جنسیت در این داستان مطرح نیست نکته مهم عشق است همه ما بعضی اوقات به اشتباه حسی را که داریم عشق تلقی میکنیم در حالیکه ارزش عشق واقعی فراتر از این حرفهاست!)

(محل عکاسی:طالقان-تیر 1390-دوربین کانن a590is)