لبخند

گلهاي باغ كه باز شدند

به آنها لبخند بزن

و نوازششان كن

تا آنها هم طراوت

و تازگي شان

را به تو

هديه كنند.....