ميخواهم شعري بسرايم

شعري به وسعت آفتاب

وبه زيبايي مسحور كننده ي عشق

شعري كه در آن

خاطره هاي پولكي مان نهفته باشد

و در آن غنچه ي لبخندهايت شكفته باشد

ميخواهم شعري بسرايم

ولي نميدانم چطور وصف پاكي ها و مهرباني هايت را

در شعر حقيرم بگنجانم

تمام سروده هايم به بهانه ي تو بود

ولي هيچ كدام نتوانست

عظمت تو را بيان كند

مي خواهم شعري بسرايم

شايد

حس حضورت

در شعر آخرم

هويدا باشد.....