دیدار از نمایشگاه لاله ها در گچسر جاده چالوس برا ی همگان آزاد و رایگان است و تا شنبه٢۶ اردی بهشت ادامه دارد.