خداوند هرگز به ما رویایی نمیدهد که توان

 

 تحقق بخشیدن به آن را نداشته باشیم...