رویاها به حقیقت می پیوندند در غیر اینصورت طبیعت ما را به رویا دیدن تشویق نمی کرد...

جان آپدایک_نویسنده

واقعا که این جمله عین حقیقته و من بهش اعتقاد خاصی دارم..براستی چرا ما رویا می بینیم ؟ کتابی را تازه شروع کردم با عنوان-پرنیان و پسرک- نوشته لوییس لوری در آن کتاب درباره موجودات ریزی است که به انسانها رویا اهدا میکنند با دست کشیدن به روی اشیایی که افراد از آنها خاطره دارند رویا میسازند و به آنها منتقل میکنند این موجودات در پی ایجاد شادی هستند.. واقعا کتاب جالبیه..

رویاهایت را باور کن

برای اینکه اگر رویاها بمیرند

تو همانند پرنده ی پر شکسته ای خواهی شد که توان پرواز ندارند..

رویاها را باور کن زیرا همه آنها به حقیقت خواهند پیوست..