هر آدمی توی زندگیش نگران چیزی است هر چند ‌آن چیز کوچک و ناچیز باشه:

ثروتمندان نگران از دست دادن پول هاشون هستند

و پدر و مادرها نگران آینده و سرنوشت بچه هاشون

و جنایتکاران و قاتل ها هم نگران گیر افتادن بدست پلیس اند

و انسانهای مشهور و معروف نگران پیدا شدن رقیبی برای آنها

و دانش آموزان نگران قبول نشدن تو امتحانات پایان سال

و شاید پروانه ای هم نگران از دست دادن گلی باشد

اما من تنها نگران تو هستم...

نگران سلامتی تو.....

حتی اگر به نگرانی هایم اهمیت ندهی دست بردار نیستم....

بابای نازنینم سیگار نکش....!

( ابن گل خوشرنگ و زیبا بدجوری مجذوبم کرد و نتونستم بدون عکس گرفتن از کنارش بگذرم....)