این شعرم در کمال خرسندی در ضمیمه روزنامه جام جم به چاپ رسیدلبخند

می توان

تنها با خطی خمیده

کودک حک شده ی روی کاغذ را

خوشحال کرد

یا ناراحت

یا متعجب

یا گریان

و یا

ساکت و بی تفاوت...

( چند روزه تمرین خوشنویسی میکنم ولی هنوز اول راهمممم!)