لبخند

گلهاي باغ كه باز شدند

به آنها لبخند بزن

و نوازششان كن

تا آنها هم طراوت

و تازگي شان

را به تو

هديه كنند.....

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعيد

زندگي درک همين امروز است فهم نفهميدن هاست ظرف امروز پر از بودن توست شايد اين خنده که امروز دريغش کرديم آخرين لحظه همراهي ماست