آبشار چگونه بوجود می آید؟

گاهی اوقات لایه ای از سنگ سخت روی لایه ای از سنگ نرم در سطح زمین تشکیل می شود. هنگامی که آب روی آن جریان پیدا می کند، سنگ سخت در مقابل سایش مقاومت نشان می دهد. در حالی که سنگ نرم در زیر آن به زودی ساییده شده و شسته می شود. در نتیجه سنگ سخت به صورت پیشامدگی تشکیل می شود. با این ترتیب آب روی لایه سنگ سخت می گذرد و از لبه آن پائین می ریزد و لایه نرم زیر سنگ سخت را خالی می کند و به تدریج قطعاتی از آن جدا می سازد و آرام آرام محل ریزش آب به جانب فراز آب عقب می رود ، ولی راس آن همواره لبه این سنگ سخت است. بهترین نمونه عقب نشینی در آبشار (( نیا گارا)) دیده می شود.

وچند عکس زیبا از آبشار نیاگارا.....

 
 niagara_8.jpg

/ 0 نظر / 122 بازدید