دوستی های امروزی....

 متاسفانه 90 درصد دوستی های امروزی به این شکل در آمده...واقع چرا؟!!!....

/ 3 نظر / 35 بازدید
مهرسا

چرا..؟؟؟ هرچی فکر کردم به هیچ نتیجه ای نرسیدم....!!! بیا پیشم...[چشمک]

اینجوری خوب دیگه بهتر می شه برا شما خانما !!

مائده سبز

لذت واقعی=آرامش ابدی[رویا] امتحان کنید سود شما چقدر است[گل] این یک تبلیغ نیست واقعیت است[تایید]